Regulamin Sklepu Centrum Nowych Kompetencji

1. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego sklep.cnkom.pl prowadzonego przez Centrum Nowych Kompetencji Sp.zo.o., ul. Hryniewickiego 8a, 81-340 Gdynia. REGON: 381598203, NIP: 5862337579, KRS: 0000753533, e-mail : office@cnkom.pl
2. Definicje określeń użytych w regulaminie:
a. Klient - każdy podmiot Kupujący w Sklepie
b. Sklep – sklep internetowy firmy Centrum Nowych Kompetencji dostępny pod adresem https//:sklep.cnkom.pl za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienia na zakup Produktów
c. Produkt –kursy szkoleniowe (przeprowadzone w miejscu i terminie wyznaczonym przez Sprzedawcę) Nazwy produktów oznaczają na jakie urządzenie jest oferowany kurs.
d. Produkt –kursy szkoleniowe (przeprowadzone w miejscu i terminie wyznaczonym przez Sprzedawcę) Nazwy produktów oznaczają na jakie urządzenie jest oferowany kurs.
e. Koszyk – element Sklepu, gdzie Klient przenosi wybrane Produkty, które zamierza kupić. Klient może w każdej chwili obejrzeć zawartość Koszyka, dodać lub usnąć Produkt, a także przejść do procesu złożenia Zamówienia.
f. Dni robocze – dnie od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy
g. Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego
h. Sprzedawca - Centrum Nowych Kompetencji Sp.zo.o., ul. Hryniewickiego 8a, 81-340 Gdynia. REGON: 381598203, NIP: 5862337579, KRS: 0000753533, e-mail: office@cnkom.pl , prowadzący sprzedaż z wykorzystaniem Sklepu
i. Konto - nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto
3. Kontakt ze Sprzedawcą
Adres pocztowy: Centrum Nowych Kompetencji Sp.zo.o., ul. Hryniewickiego 8a, 81-340 Gdynia
Adres e-mail: office@cnkom.pl
Telefon : +48 577 373 710
4. Wymogi techniczne:
Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
a. urządzenie z dostępem do Internetu
b. przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
c. aktywne konto e-mail
5. Zakupy w sklepie
a. Ceny produktów widoczne w Sklepie wyrażone są polskich złotych i są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT.
b. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie należy dokonać wyboru Produktów.
c. Klient dodaje wybrane Produkty do Koszyka w Sklepie.
d. Po zakończeniu wyboru Produktów, klient przechodzi z Koszyka do płatności
e. Przed dokonaniem płatności Klient podaje szczegóły Zamówienia takie jak dane do faktury, telefon, adres e-mail do wysyłki potwierdzenia Zamówienia.
f. Klient ma obowiązek podania prawidłowych danych osobowych, adresu e-mail, telefonu kontaktowego, danych do faktury VAT, adresu zamieszkania.
g. Klient może założyć Konto. Założenie Konta nie jest niezbędne do złożenia Zamówienia.
h. Założenie Konta umożliwia zapamiętanie w bazie danych Sklepu danych osobowych Klienta oraz historii jego Zamówień.
i. Podczas rejestracji Klient zobowiązany jest podać unikalne i znane tylko sobie hasło.
j. Klient musi zaakceptować regulamin sklepu i politykę prywatności.
k. Po wypełnieniu niezbędny szczegółów Zamówienia i zaakceptowaniu regulaminu sklepu oraz polityki prywatności, Klient może wybrać opcję Kupuję i Płacę. Klient zostanie przeniesiony do serwisu Przelewy24.
l. W serwisie Przelewy24 Klient dokonuje płatności w wybrany przez siebie sposób, dostępny w serwisie Przelewy24.
m. Po dokonaniu opłaty Klient otrzymuje potwierdzenie zakupu Produktów.
n. Realizacja Umowy rozpoczyna się w chwili zaksięgowania przelewu na rachunku operatora płatności Przelewy24, o czym Klient jest informowany przez wiadomość e-mail.
o. Sprzedawca skontaktuje się z klientem za pomocą wiadomości e-mail w celu ustalenia szczegółów realizacji zamówienia: miejsca i terminów kursów.
p. Sprzedawca przekaże potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu.
6. Płatności.
1.Wszystkie ceny Produktów podawane sia w polskich złotych i zawierają podatek VAT dla kursów i szkoleń objętych tym podatkiem. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w Serwisie, wprowadzania nowych Produktów do Serwisu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Serwisu, stosowania unikalnych kodów promocyjnych dostępnych poza Serwisem. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub akcji promocyjnych. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia.
2. Do każdego zakupu dokonanego przez Klienta dołączany jest dowód zakupu: paragon lub faktura VAT przesyłany drogą elektroniczną. Na żądanie Klienta dowód zakupu zostanie doręczony w wersji papierowej.
3. Klient może dokonać płatności za zakupione Produkty korzystając z operatora płatności Przelewy24.
4. Portal Przelewy24 jest obsługiwany przez PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 779-236-98-87, Regon: 301345068
7. Realizacja zamówienia.
1. Po dokonaniu płatności Klient otrzymuje potwierdzenie opłacenia kursu.
2. Sprzedawca kontaktuje się z Klientem za pomocą wiadomości e-mail lub telefonicznie w celu ustalenia terminu rozpoczęcia kursu, jeśli nie był podany w specyfikacji Produktu oraz wskazania miejsca przeprowadzania kursu.
8. Prawo odstąpienia od umowy.
1.Klient będący Konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego może zrezygnować w drodze odstąpienia od Umowy z Produktu zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres siedziby Sklepu lub na adres e-mail podany w Regulaminie.
2. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowa jest uważana za niezawartą.
3. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny uiszczonej przez Klienta.
4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
5.Wszelkie zwroty należności będą regulowane przez Sprzedawcę nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pomocą takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraził zgodę na inny sposób zwrotu. Zwrot należności nie jest związany z dodatkowymi kosztami.
6. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do kary płatniczej Zamawiającego.
9. Odpowiedzialność za wady
1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Produktu wolnego od wad.
2. Jeżeli otrzymany Produkt jest w jakikolwiek sposób wadliwy, Klient może skorzystać z tytułu rękojmi za wady wobec Sprzedawcy na warunkach określonych w Kodeksie cywilnym.
3. W przypadku ujawnienia się wady Produktu Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Uprawnienie przysługuje w ciągu dwóch lat od daty doręczenia Produktu.
4. W celu skorzystania z rękojmi należy złożyć reklamację określającą charakter wady oraz zawierającą określone żądanie.
5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania od Klienta reklamowanego produktu wraz z pismem reklamacyjnym.
6. O wyniku reklamacji Klient zostanie poinformowany w taki sam sposób, w jaki przesłał reklamację.
7. W przypadku uznania reklamacji wada Produktu zostanie usunięta lub Klient otrzyma nowy Produkt. Jeżeli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania limitu miejsc), Sprzedawca zwróci równowartość ceny Produktu lub obniży cenę.
10. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
        1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
a. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: UOKiK
b. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem link.
c. Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
d. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: link
11. Dane osobowe i plik cookies.
1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
2. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies opisane są w Polityce prywatności.
12. Postanowienia końcowe.
1.W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ogranicza uprawnień konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
2. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.
3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 23.09.2021 roku
4.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Centrum Nowych Kompetencji Sp.zo.o., ul. Hryniewickiego 8a, 81-340 Gdynia
adres e-mail: office@cnkom.pl
- Ja/My(*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*) / o dostarczanie treści cyfrowych w postaci(*):

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Imię i nazwisko Konsumenta (-ów): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Adres Konsumenta (-ów): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Podpis Konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(*) Niepotrzebne skreślić.

Nowoczesne metody szkoleniowe, które w bezpieczny sposób przyspieszą naukę i umożliwią uzyskanie certyfikatu profesjonalnego operatora urządzeń portowych. logistycznych i budowlanych
Bezpieczeństwo transakcji gwarantowane przez
cartchevron-downmenu-circlecross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram